مقام معظم رهبری: تكریم شهیدان به آن است كه این ملت هرگز در برابر سلطه گران مستكبر سرخم نکند . یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد.
تاریخ تولد: 1345
محل تولد: کوهدشت
نام دانشگاه:
مقطع تحصیلی:
تاریخ شهادت:
محل شهادت:
نحوه شهادت: جبهه

وصيت من به امت اين است كه استقامت و صبر وپايداري در مقابل حوادث مصائب وكمبودها را داشته باشيد ،همچنين استقامت در فرمانبري واطاعت از رهبر كبير انقلاب كه ملوك عمل خاتمه آنست .وحدت ويكپارچگي را حفظ نموده از تفرقه وپراكندگي پرهيز نمائيدكه تفرقه عامل خداي ناكرده سقوط انقلاب است .وصيتم به رفقاءودوستان اينست كه سعي وكوشش در تزكيه وخود سازي ومطالعه وياد گيري علوم قديم و جديد رابنمايند واز فرصتهاي استفاده كنيد .پاسدار انقلاب واحكام اسلام باشيد واز خدا ورسول اطاعت بنمائيد .

 • 1816861KAKA001
  1816861KAKA002
  1816861KAKA003
  1816861KAKA004
 • 1816861kakc002
  1816861kakc003
  1816861kakc006
  1816861kakc007
 • 1816861kakc0010