مقام معظم رهبری: تكریم شهیدان به آن است كه این ملت هرگز در برابر سلطه گران مستكبر سرخم نکند . یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد.
تاریخ تولد: 1343
محل تولد: بروجرد
نام دانشگاه:
مقطع تحصیلی:
تاریخ شهادت:
محل شهادت:
نحوه شهادت: درگیری با اشرار در زاهدان

شعر شهيد اميرحسين فردوسي :

 مادرم و احسن و كه دادي شير باكنم
 در جوار نيزاه و حق براي شهادت و دادي و يادم
 مرد جنگم و فرد ايمان و از هشادت نيست و ما كم
 پاسدار و انقلابم وئ عاشق و امام حسين و سكينه چاكم
 از عزيران و راه حق شيرين و بود
 كسي مادر و براي ندارم
 مادرم و بگذارد و
 زيرا شهيد جان نثارم
 خونراهام و راه خدا را
 با جا بو كنم رعايت
 هر فسادي در جهان
 از ي حجابي براي ياديم
 در دفاع و از دين و از ناموس
 تو زا جان گذاشتم
  اي برادر به هر ان را  وي
 تو من كشته گشتم
 در حقيقت و من نمردم
 جسم سنگينم سپردم
 در ميان و عاشقان
 من گوي سقف را ببرم
 امر حق و قربان رهبر
 و براي قر انه و را ستودم
 كاروان و بر صداقت  هفتناد دو تن را من سج.ودم
 بر مزارم دوستنان سوره انا فتحنا را بخوانيد
 بر فضاي قبرمن
 گلهاي ازدي بكار يد

  • 1562395kakc001
    1562395kakc002
    1562395kakc003
    1562395kakc004