مقام معظم رهبری: تكریم شهیدان به آن است كه این ملت هرگز در برابر سلطه گران مستكبر سرخم نکند . یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد.
تاریخ تولد: 1341
محل تولد: خرم آباد
نام دانشگاه:
مقطع تحصیلی:
تاریخ شهادت:
محل شهادت:
نحوه شهادت: جبهه

شعری از شهيد جواد غفاري

 گر شير نري بگذار
 از اين بيشه جوان
 كه آغشته بخونند
 در اين بيشه دليران
 قدم بگذر
 در ميدان مردي
 ز كشتن گر
 بترسي كشته گردي
بيا تا نبرد
 دليران كنيم
 در اين رزمندگان
 جنگ شيران كنيم
هرگز نميرد انكه
 دلش زنده شد
 به عشق خدا
 ثبت است
 بر جريده عالم
 دوام ما
 روحش شاد و راهش مستدام باد

  • 6613914KAKA001
    6613914KAKA002