مقام معظم رهبری: تكریم شهیدان به آن است كه این ملت هرگز در برابر سلطه گران مستكبر سرخم نکند . یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد.
تاریخ تولد: 1344
محل تولد: الیگودرز
نام دانشگاه:
مقطع تحصیلی:
تاریخ شهادت:
محل شهادت:
نحوه شهادت: آزاده - حین تفحص

خدايا ! معبودا ! معشوقا تو خود بر همه چيز احاطه داري و خود از نهان هاي ما خبر داري كه انگيزة اين بندة خطا كار از آمدن به جبهه فقط براي قرب به تو و رضاي توست . از تو يك درخواست دارم كه مرگ مرا شهادت در راه خودت قرار بدهي . وصيتي دارم به برادران سپاهي و بسيجي ام : عزيزان نكند كه در راه هدفتان حتي يك لحظه از پا بنشينيدكه شما وارثان خون هزاران ، هزار شهيدو مجروح و معلول انقلاب هستيد . برادران اسلحه خونينم را نگذاريد كه سرد شود اسحه ام را برداريد و چنان از رهبر و انقلاب دفاع كنيد كه خدا خواسته است . نكند خداي ناكرده شياطين شما را وسوسه كند كه مي دانم هرگز شيطان راه نفوذ در شما را نداند. نكند در مقابل دشمنان اسلام يك لحظه از پا بنشينيد كه فردا جواب خدا را چه خواهيد داد…

خاطرات شهيد عيسي حاجيوند از اقوام شهيد :
مي گذرد و لي ياد و نام و خاطره با قيمت و ايران و عزيز به چنيني فرزنداني و افتخار مي كند و بيا الها و به ما نيروي ده و كه خود  فقدان و اين شهديا و عزيز را مي كنيم و  به ما صبر و عنايت فر ما و كه در برابر نا ملايمات روزگار و صبور باشيم و با دشمنان اسلام دشمن و با دوستان اسلام دوست باشيم الهي به ما نيروي ده و كه از  زياد و شهداي  عزيز كربلا و كربلاي ايران و غافل نباشيم و قصه دلاوري و شيرين و بيشه ايران ر ابه  فرزندان و نسلهاي اينده بياموزيم

  • 1216135kakc001