مقام معظم رهبری: تكریم شهیدان به آن است كه این ملت هرگز در برابر سلطه گران مستكبر سرخم نکند . یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد.
تاریخ تولد: 1342
محل تولد: دورود
نام دانشگاه:
مقطع تحصیلی:
تاریخ شهادت:
محل شهادت:
نحوه شهادت: جبهه

شهيد رضا رازانی بيش از هر چيز خانواده خو را به تقوا و عبادت خدا رهنمود مي كرد و مخصوصا به خواهران و نماز خانواه خود را سفارش كرد و همچنين وصيت كرده بود و در پيروي از امام خميمن و تقليد ا زاين امام بزرگ جهان و چرا كه عشق و علاقه زيادي به امام خميني رحمت الله عليه داشتند

خاطرات شهيد رضا رازاني از همرزم شهيد :
خاطراي از كوچك و از اين شهيد كه داريم اين است كه اين شهيد  د ر ان زمان كه ما روستا تلويزيون نداشتيم و فقط از فاميلهاي ما يك نفر تلويزيون داشت و كه شهيد رضا رازاني پيروزي 5 كه حاج اقا قراتي برنامه داشت و مي بايست و حتما پاي ب رنامه اين تا اينكه فقط براي دين اين برنامه و بر نامه هاي اسلامي مبادرت و به خريدن تلو.يزيون كه د رعشق و علاقه زيادي به اين برنامه و قراني داشت

نامه شهيد رضا رازاني
خدمت پدر عزيزم سلام و خدمت مادرم سلام گرم مي رسانم و اميدوارم كه حالتان خوب باشد و د ركمال صحت و سلامت زندگي كني و خدمت مادرم و دعا وسلام مي راسنم و از خداوند توفيق سلامتي را صحت و خواستا رم و خدمت كليه بچه ها را دعا و سلام مي رسانم و در ضمن اگر احوال اينجانب رضا را خواسته باشيد و الحمد الله سلامت بر ق راست و هيچونه نگراني ندارم و بجز دوري كه اشنا ء الله ارگ مرخصي بدهند و حتما مي ايم و ما در پادگان دزبان هستيم و د روز فقط به مدت 4 ساعت نگهبان م يدهيم و جايمان هم بسيارخوب است و بچه هاي دانشجوي همكلاسي چند نفر با هم هستيم و اينجا خيلي از خانه هم حتي بهت راست و خواستيم و كه برويم و كردتسلان ولي با ما موفقت نكردند و گفتند بماتنيد و د رهمين پادگان تيپ 57 ابوالفضل كه تقريبا حدود 2 كيلو متر به انديمشك فاصله داريم و البته به طرف خ رم بااد من فقط نا رحت اين هستم و كه كمسي هست و زمينها را شخم بزند و د راخر نامه اي از سلامتي خودتان برايم بنويسيد و خحدمت داييم  نصرت عزيز و عيسي و دعا و سلام مي رسانم و همچنين خدمت خانواده هاي انها دعا و سلام مي راسنم و اميدورام كه همگي تندرست باشند و تاريخ اعز ام اينجانب رازاني 25/8/64 بود و كه با بچه ها از خرم اباد اعز ام شديم و اسلام عليكم