مقام معظم رهبری: تكریم شهیدان به آن است كه این ملت هرگز در برابر سلطه گران مستكبر سرخم نکند . یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد.
تاریخ تولد: 1346
محل تولد: خرم آباد
نام دانشگاه:
مقطع تحصیلی:
تاریخ شهادت:
نحوه شهادت: جبهه

مبادا دنياي مادي و فاني و رابر جهان و جاويد و اخرت ترجيح دهيد و به ثورت واندزي و بپردازيد و اخرت و خدا را از ياد ببريد و زيرا به  از مردن و تو مردم و مي گويند و چه دارد و چه بايد گذاشته است و لي فر شتگان و مي گويند و چه اورده يا همانا ثروت و تو براي بازماندگان  است و نكندو در انجا و بدون هيچ  توشه اي گرفتار و خشم و غضب خداوند  و دوزخ شوي

خاطره شهيد سجاد سپهوند از اقوام شهيد :

شهيد گريه و زاري نمي خواهدو بلكه شهيد پيرو مي خواهد و اما خاطر ما از اين شهيد گرانقدر  اين است و كه شهيد بعضي بارها و عزيمت و به جبهه هاي  حق عليه باطل  سرانجام ودر عمليات و حاج عمران و از ناحيه سر مورد اصابت تر كش و دشمن و ظالم و قرار گرفت و به شدت  و مجروح شد و چند ماهي از اين شهيد در بيمارستان  و منزل و بر اثر شدت و تركش و سپري نمود و كه در اين هنگام و دكتر اقوام  و اشنايي كه از  عيادت و مينمودند و حدس مي زدند و كه اين شهيد و ديگر به جبهه هاي  حق عليه باطل   نمي ورد و در  عين حال و اين شهيد و الامقام و انهار  تشويق  به دفاع از مرز و بوم وكشور عزيزمان مي كرد و خود ني زو پس از مدواي  جزيي در اولين اعزام به سوي جبهه هاي حق عليه باطل شتافت و در اين هنگام شهيد و دانشجويي تربيت معلم داشنگاه و  مشهد بودند و كه منافقين و كوردفل و به ميهن كشور و حمله ور شدند و اين شهيد و در همان زمان و داشنگاه  را رها به سوي عمليات و مرصاد شتافت و كه د رهمان عمليات به در جه رفيع شهادت نائل شدند

 

 

 

خاطره دوم شهيد از اقوام شهيد :

 و اما اين خاطره و از شهيد و مطهري هر گز فراموش نخواهد شد و مطهري در كيك از سخنرانيهاي خود اين جمله  را فر مودند و كه اگر هر ايران و روزي يك سال و به مردم و فلسيطين كمك كند وساليانه و 90 ميليون تومان و به مردم و ستم ديده و فلسطين كمك مي شد و سخنراني در سالهاي اول انقلاب بوده است

  • 1387971KAKA001
    1387971KAKA003
    1387971KAKA004