مقام معظم رهبری: تكریم شهیدان به آن است كه این ملت هرگز در برابر سلطه گران مستكبر سرخم نکند . یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد.
تاریخ تولد: 1337
محل تولد: خرم آباد
نام دانشگاه:
مقطع تحصیلی:
تاریخ شهادت:
محل شهادت:
نحوه شهادت: جبهه

بسمه تعالي
و كذالك جعلناكم امه”وسطا لتكونو شهدا”علي الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا
ايران در مقابل تمامي كفر با قامتي به بلندي ابديت استوار ايستاده است.(امام خميني)
لحظه اي تفكر درباره انقلابمان و وضعيت امتحان در جهان و توطئه هاي عظيمي كه بر عليه مان شكل مي گيرد و همه سعي در به شكست كشيدن انقلاب اسلاميمان را كه رهايي ملل دربند را نويد مي دهد دارند در مي يابيم كه در اين شرايط حساس مسئوليت بس عظيم بشريت بر دوش يكايك ما قرار دارد كه اگر كوچكترين غفلتي و سستي در اين طريق رخ دهد هرگز تاريخ بشريت و آنهائي كه چشم اميد به انقلاب اسلاميان دوخته اند ما را نخواهند بخشيد بقول اماممان ما وظيفه داريم ملت را تحويل امام زمان(عج)دهيم.اي ملت هوشيار نباشد خداي نكرده روزي از اينكه قدر اين رهبر و اين انقلاب را ندانسته اي و سستي كرده اي پيشمان شوي چه مي گويم؟ اين گفتار در مورد امت بيدار آرمان صدق نميكند زيرا در اين سه چهار سال اخير خصوصاٌ بهتر دريافته ايم ،نگاهي به توطئه هاي بي شمار سه ساله اخير اين را به خوبي نشان مي دهد كه به قول امام عزيز ملت ما الهي شده است و
اما بعد از شكست توسده هاي داخلي و خارجي ضد انقلاب و غربال صف انقلابي و انقلابي نما و حاكميت خط امام يعني خط انبيا بر امقلاب نكاتي چند قابل تذكر است:
1-بلاي جان بشريت  و عامل همه بدبختي ها “نفس” است و تسلط بر آن بسياري از مسائل را كه انسان به آن دچار است حل مي كند و تداوم انقلاب و مقابله با توطئه هاي بعدي در گرو همين جهاد اكبر است.
2-همانطور كه امامان فرمودند كه جنگ نعمت است با شركت همه جانبه و گسترده جنگ را وسيله اي قرار دهيم براي رسيدن به اهداف اهلي خود، و دراين ميدان خود سازي،خود را مورد آزمايش قرار دهيم كه اين اخرين جنگ ما نخواهد بود.
3-تجربه هفتاد ساله اخير خصوصاٌ سه سال بعد از انقلاب اسلامي نشان مي دهد كه بر هر مسلماني اشدا”علي الكفار و رحما بينهم” را رعايت كند.
جنايتها و خيانتهاي گروهاي كافر و محارب را هرگز ملت مسلمانا فراموش نخواهد كرد،امت هنوز جوانان پاسدار پاوه را كه وسط اين جانيان سوزانده شدند فراموش نكرده اند، امت هنوز جنايات فجيع اينان را در كردستان،گنبد ، و …فراموش نكرده و توبه هاي تاكتيكي آنان هرگز مورد قبول خدا واقع نخواهد شد و حداقل اينست كه با كسب اين تجربيات گرانبار اعتماد امت نسبت به آنان سلب شده و هرگز در هيچ امري كه مربوط به انقلاب است آن را دخالت نخواهد داد و منافقين هم __هم چنين ، چه به قول اماممان:
منافقين بدتر از كفارند”
4-اما ما موظفيم “رحما بينهم”را نيز رعايت كنيم ،ترا بخدا كساني را كه قصد خدمت به انقلاب را دارند با ماركهاي مختلف نكنيد، اين امر جز فقدان تقوي و ضعف نفس چيز ديگري نيست.
اگر جاه طلبي و مقام و قدرت طلبي نيست چرا سعي در منزوي كردن كساني است كه صادقانه قصد خدمت را دارند ترور شخصيتي بارها بدتر از ترور فيزيكي يك شخص است، مگر قرآن نمي گويد :
ويل لكل همزه لمزه و مگر ما پيرو قرآن نيستيم؟
5-تذكري نيز به انجمنهاي اسلامي دانشجويان و همچنين ستاد انقلاب فرهنگي:
برادران شما بهتر از همه در جريان توطئه هاي ضد انقلابيون هستيد و خود ميدانيد كه دانشگاه چگونه مبدل به سنگري براي اعمال ضد انقلابي آنها شده بود و بهتر از همه ميدانيد كه چه خونهايي در راه انقلاب فرهنگي ريخته شد،پس هرگونه مسامحه كاري در امر پاكسازي دانشگاهها خيانت است به خون نه تنها شهداي دانشگاه كه تمامي شهداي انقلاب،پس قاطعانه بدون هيچگونه هراسي از جوسازي هاي احتمالي محيط دانشگاه را از لوث وجود ضد انقلابيون منافق،توده،اكثريت،اقليت،پيكار و پاك كنيد.كساني كه تاديروز جنايت مي كردند و يا جنايات انجام شده را تاييد كرده و در و ديوار دنشگاه را از اعلاميه هايي پر كرده نسبت به امام توهين مي نمودند اينك نمي توانند با يك كلمه و يا با تغيير نام امت مسلمان را فريب دهند با آنان نيز مانند ساير گروههاي محارب رفتار كرد.
باميد بازگشايي دانشگاهي صدردرصد اسلامي
و در نهايت خدا را گواه ميگرم كه هدفم خدمت به انقلاب بوده است و اگر در اين راه اشتباهي از من سر زده سهواٌ بوده و اميدوارم خداوند مرا ببخشد و نيز اعتراف دارم كه نتوانسته ام خدمت در خور توجهي به انقلاب كه تمام بار آن بر دوش محرومان جامعه است بكنم.
اميدوارم خون م بتواند خدمتي به انقلاب بكند چه نهال انقلابمان هنوز به خون احتياج دارد.سفارش من به دوستانم اين است كه تمام هم خود را در راه خانقلاب صرف كنند و رهنمودهاي امام عزيزمان را فرا راه خود قرار دهند و جان بركف و گوش بفرمان اوامر امام باشند.
سمعنا و اطعنا غفرانك ربنا و اليك المصير (بقره)
باميد پيروزي انقلابمان و گسترش و فراگير شده آن در تمام جهان

  • 1541942kakc001