مقام معظم رهبری: تكریم شهیدان به آن است كه این ملت هرگز در برابر سلطه گران مستكبر سرخم نکند . یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد.
تاریخ تولد: 1345
محل تولد: خرم آباد
مقطع تحصیلی:
تاریخ شهادت:
محل شهادت:
نحوه شهادت: جبهه

خدايا تو شاهد باشد كه اين  حقير سعي كرده ام و در تمام زندگي و جز به رضاي و تو قدم و بر نداشته ام  و جز د راه تو كشورش  و هدفي نداشته ام و از تمام ماديات و زندگي و اين دينا چشم و پوشيده امو تنها براي وصل و تو كوشش مي نمايم و از خانواده م و بخصوص مادز عزيزم و مي خواهم كه براي من ناراحت نباشيد و زيرا كه من به آرزوي خود رسيده ام و از همه دوستانم و در سنگر و داشنگاه و تربيت و معلم مي خواهم و كه سعي كنند و براي آينده و معملي  متعهد و باشند و بتوانند و اينده و سا زان و خوبي را تحويل اجتماع دهند

نامه شهيد علي رضا شفيعي نجفي

دو چير اعمال نيكي و به پد رو مادر و د رنماز را در اول    وقت خواندن و جهاد و درراه  خدا است  و با سلام و درود و بي كران و به منجي علالم بشريت و حضرت مهدي و نايب وبرحقش و امام خميني
خداي  تو شاهد باش و كه اين حقي رو سعي كرده ام و در تمام زندگي و جز ء رضاي تو قديم برندارم و جز در راه  تو كوشش و هدفي نداشته ام و از تمام ماديات و زندگي و اين ديناي چشم پوشيده ام و تنها و براي وصل تو كوشش مي كنيم

 

 

 

شعر شهيد علي رضا شفيعي:

 سلام بر مهدي
 سلام اي دوست
 سلام اي يار
 سلام اي روح
 خوش كردار  
 سلام و اي كوه اطمينان
 سلام اي مظهر اميد
 نميدانم
 سلام سرد غربت
 را چگونه تو پذيرايي
 كدامين  را با تو  
 عزيز اي مومن و مونس
 و همدم به لب آرم
 كدامش را بياد اورم
 سلامت باد
 كه ياران غرق خونيند
 سلامت باد
 كه مادران در زير آورها  تو را خوانده اند
 كه يارانم حسني
 ديار تو را جويند
 چه بگوييم
 محزون بلبلان
 ازهجران تو اي گل
 خاموش و حيرانند
 كبوتر گر كند
 گم و آشيانش
 را غمين و س راد بنشيند
 سلام اي كهر بان
 صديق خوش رفتار
 سلام اي اعتماد  نفس
 سلام اي چشمه امي
 سلام و صد سلام
 باد ترا اي بحر پاكي ها
 سلام اي يار
 گمگشته ديرنه
 سلام گمگشته
 يعقوب ها
 سلام  خورشيد
 مجزون به زير ابر
 عزيزان ز هجر انت
 همه محزون و سر گشته
 گهي سرور
 گهي غمگين
 گهي خاموش
 وليكن ب ردلان
 مه رو صالت است
 نفس خون بسته
  پرواز عاشقانه اش
 آري
آري
 ميشنانش او را
 به آغوش در كشيده
 حجله خون را
 هنوز هم خنده هاي
 نازنيشن را به ياد دارم
 هنوز هم مهر
 و هم نشيني را من
 به ياد دارم
 همان عزت
كه عزت بخش پر غوغا
 در وت باد
 كه شاگردان نگيرند
 بهتر از اين درس
 از استاد  را
 سلام  سلام
 دران بالا و بالا
 در ان اوج و در ان ما
 وا چه غوغاهاست
 عجب شود و نوايي
 در زيمن و عرش مي گردد
 در اين خاموش ظاهر
 عجب شود
 و عجب حالي
 و به پيرامون مي چرخد
 چه خوشبو  عطر
 و زيبا آب
 و زنگي دارد ايم ماوا
 همه جمعهند
 شعيد و محسن و مسلم و صابر ها
 همه ب رگرداد و چون حلقه
 و او چو نگين مهمان پاكي ها
 ملائك هم همه
 با گروفر د رجمع هورها
 همه رنگين و پر تو تو
 و هاله خونرنگ سرخ به تن دارند
 سرخي و سپيديها
 در اين محفل و علمدارند
 برادران و رنگا رنگ
 سپيدي را كه ميز ان
 برنگ پاك دلهاي
 با يامان به تن دارند
 و سخري را چو عزت  
 حجله نو بسته
 به رنگ خون پاكش
 بر كفن دارد
باز هم كبوترها
 پرواز خواهند كرد
 و عطر شكوفه ها
 بهاران در دشت ها
 خواهد پيچيد
 و بنفشه ها در سرود مان
 پايكوبي خواهند كرد
 و كاروان  ماتم زده
 خروشش را از
 سرخواهند گرفت
 و كاروان ماتم زده
 خروشش را زا
سر خواهند گرفت
 و پرستوها  ب رروي طاقهاي
 شكسته خانه يمان
 لانه خواهند كرد
 و نخلهاي بي پير مانده
 شط جوانه خواهند  زد
 روزيكه جنود دشمن است
 بسته سر بزير باشند
 دگر بار ببرق ها
 برخاورهاي اهر من
به اهتراز دراوريم
 وقتي كه ابا بيل
 مامور شوند
 و دزهاي برافراشته عدو بريزگام خود نهند
 ان رزو ديوهاي جهالت
 به زنجير محورمان
 شكيده خواهند كرد
 ياران مهياي دلاوريها شوند
 شمشيرهاي انتقام
 را زا نبام هاي
 بي طاقت بر كشيد
 دشتها تشنه
 خونهايمان هستند
 دجله از قخهر ماني هايمان
 شر مگين گشته است
 فرات مي خواهد در بستر
 او غسل كنيم
 بنگر و كه يارانمان
 در  خون طواف نمودند
 بنگر و نسيم
 از فتحيان
 چون باد گشته

  • 1436448kakc001