مقام معظم رهبری: تكریم شهیدان به آن است كه این ملت هرگز در برابر سلطه گران مستكبر سرخم نکند . یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد.
تاریخ تولد: 1344
محل تولد: بروجرد
مقطع تحصیلی:
تاریخ شهادت:
محل شهادت:
نحوه شهادت: بمباران هوایی بروجرد

خاطره اي از شهيد شهريار رحيمي به نقل از مادر شهيد
خانواده ما خانواده فقيري بودند كه در سطح پايين زندگي مي كرديم پدر شهريار به كار كشاورزي مشغول بود و من در همه كارها كمكش مي كردم هميشه شهريار مي گفت اگر بزرگ شوم ديگر نمي گذارم كه اينقدر زحمت بكشيد ،خيلي پسر خوب و دلسوزي بود تا وقتي كه درس مي خواند در مدرسه بود و وقتي به خانه بر مي گشت به من و پدرش در كارها كمك نمود برادر شهريار در جبهه بود و دوران سربازيش را مي گذراند و هرگاه براي مرخصي به خانه مي آمد تمامي خاطراتش را با شورو شوق خاصي براي شهريار تعريف مي كرد و او با جان و دل به حرفهاي برادرش گوش مي داد آنقدر از جبهه خوشش آمده بود كه هر روز مي گفت مي خواهم به جبهه بروم يك روز صبح در خانه نشسته بودم تازه خانه را براي عيد تميز كرده بودم كه شهريار به خانه آمد و گفت مادر بلند شو تا به روستا برويم چند روز است كه بمباران شدت گرفته است اما من قبول نكردم و شهريار به همراه دوستانش بيرون رفت يك ساعتي از رفتن او نگذشته بود كه صداي بمباران شديدي آمد آنقدر شدت داشت كه همه ي شيشه هاي خانه خرد شدند سريع به بيرون رفتم و دنبال شهريار مي گشتم كه يكي از همسايه هايمان بهم گفت شهريار پسرت زخمي شده و به بيمارستان بردنش خودم را با عجله به بيمارستان رساندم شهريار را ديدم كه با سر و صورت زخمي سر تخت دراز كشيده بود اصلا” معلوم نبود كه كجاي بدنش تركش خورده دكترها آمدند و او را به اتاق عمل بردند و بعد از يك ساعت كه از اتاق عمل بيرون آمدند خيلي ناراحت بودند اصلا” جوابم را نمي دادنداز آنجا فهميدم كه شهريار شهيد شده سپس او را به ما تحويل دادند و ما نيز او را به خاك سپرديم.

  • 1324605KAKA001
    1324605KAKA002
    1324605KAKA003
    1324605kakc001