مقام معظم رهبری: تكریم شهیدان به آن است كه این ملت هرگز در برابر سلطه گران مستكبر سرخم نکند . یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد.
تاریخ تولد: 1344
محل تولد: الیگودرز
نام دانشگاه:
مقطع تحصیلی:
تاریخ شهادت:
محل شهادت:
نحوه شهادت: جبهه

يادداشت‌هایی از شهيد علي محمودي

بسم الله الرحمن الرحيم
با سلام  به پيشگاه  مقدس  ولي عصر  و نايب  بر حقش  خميني  كبير  و با سلام  و درود   به ارواح  پاك طيبه  شهيدان  شهيداني  كه با  ايثار  خون خود درخت  نو نهال انقلاب  را آبياري  كردند  ساعت 12 روزيكم ارديبهشت مي باشه  مي خواهم  بنويسم  اما اما نمي دانم  از كجا  چگونه  آغاز كنم  آنقدر  درون  دلم  درد جمع  شده است  كه دوست مي اداشتم  قلمي  پيدا مي شد  و نويسيده اي  تا آنچه  را درون  دل دارم  باز  گوئيم  و او بنويسد  پس از  ديروزي  كه گذشت  شروع   به نوشتن  مي كنم  بعداز  ظهر  بودي  اسماعيل گفت  فلاني  امشب  نوبت  شماست  كه بايد  با  بچه هاي  مهندسي  رزمي  برديد بر پا خواستم  و خودم  را كم كم  آماده  كردم براي  رفتن  ساعت  8 شب  از مقر به سمت  خط مقدم  به راه  افتاديم   از اينكه  آدم خوش  خوش خوابي هستم  خيلي نگرانم  كه مبادا   در پشت  فرمان  خوابم ببرد  تازه  بايد  چند كيلو متري  از جاده  را بدون  چراغ  حركت  كنم  چاه اي  كه تا بحال   به آن  قدم  نگذاشته  بودم  كمي  شكل  بنظر  مي رسيد  خلاصه  بهخط  مقدم  ذسيدم  و بلدرزهاي  مشغول  ساختن  خاكريز  شدند  خدايا  پروردگار را چه  مي بينم  اين چه  نيروي  است  كه به اين سنگر سازان  بي سنگر داراي  كه  اينگونه  بدون  هيچ  ترسي  و با دل و جان كار  مي كنند  جنازه اي  هاي غعراقي  كه از حمله  چند  شب پيش  جا مانده بود  سراسر منطقه  را پر كرده  بود   در همين  موقع  بود  كه عراقيها  به سنگر  هاي  خودي  نزديك  شده بودند  و شروع   بع تير اندازي   به سمت  بچه ها كردند  و بعد تو پخانه  شروع   به كوبيدن  كرد  و صداي  چند نفر  كه  تركش  خورد  بودند  بلند  شد و بعد از مدتي  آمبو لانس  و پر از  مجروح  شد كه حال  يكي از  آنها بسيار  وخيم بود  و بعد ا ز  رفتن  يك كيلو متري نيز شهيد  شد كه خيلي منظرهاي  اسف انگيزي  بود  چون جوان بسيار  خوش سينا بود  بعد از تخليه  شهيد  و مجروحين  به سمت  خط حركت  كردم و در نزديكيهاي  خط بود  كه بهبچه هاي مهندسي  رزمي  بر خورد  كردم  كه در  حال برگشت  بودند  و بع اتفاق  بچه ها   به مقر بر گشتيم  و ما نزديكهاي  صبح از  صحنه ديده شده خوابمنمي گرفت

بسمه تعالي
 ساعت 10 صبح  امروز  65/2/2  با يكي  از بچه ها جهت  تفريح  به داخل  شهر فاو  رفتيم  و سري   به خانه هاي مردم  فاو زديم  و شاهد  چيزهاي  بودم  كه به تعريفش برايم  مشكل  بود  چند نفر از محصلهاي  بچه هاي فائ را مشاهده  كردم  و بياد  جنايا بعثي  ها در سو سنگرد  افتادم  كه در سال  60  با مدارس  ويران  شده سو سنگرد  روبررو بودم  و بياد  خانه هاي  كه عروسكهاي بچه ه بي  گناه هر كدام   به سمتي  افتاده  بود  عصر كه شد  تصميم  گرفتم  براي ديدن  حميد و مجيد   به آنسوي  آب بروم   برگه عبور  گرفتم  و ساعت  8 شب   به آنطرف  رسيديم  و شب  را در  پيش بچه ها ماندم صبح ساعت 8 بود كه  براي تلفن  زدن   به اليگودرز  راهي اهواز  شدم   به اهواز  رسيديم   بعد از  كمي  جيتجو  مركز مخابرات  را پيدا  كردم  و با ياري  خدا خيلي  زود  توانستم  با اليگودرز  تماس  بگيرم  اول  با خانخ خودمان  صحبت  كردم  و بعد از  زماني هم  خانه  رشدي زدمكه جواد  وشي بعد  از تلفن  براي پيدا كردن قلم و كتاب  درسي  داخل  شهر اهواز  شروع   ببه گشت كردم  چون   به جواد  گفته بودم  اسمم را براي كنكور  دانشگاه  آزاد  اسلامي  بنويسد  كه متأسفانه  نه قلم پيدا كرد  و نه كتاب  ساعت  12 ظهر  بود كه  براي برگشتن  به جاده  آبادان  آمدم  و ساعت  2 به مقر رسيدم  و آقاي ضامني را ملاقات  كردم  و به همراه  ايشان  عبور  از شط  حركت كرديم  و دلم گرفته  بود گرفتگي  دلم بخاطر جبهه  و جنگ  نبود  بلكه بخاطر  قربت  و تنهاي  در ميان  عربها بود  چون  بچه ها ي كه من  با آنها  همكاري  كردم  همگي بچه هاي  خوزستان  بودند   از اين  ببابت  كه هم تيپ و هم  صحبتي  نداشتم  نگران  بودم  و خداوند  مي فرمايد  هركس   در راه  خدا سختي  بيشتري   را  تحمل  كند  پاداش  بيشتري   به او خواهيم  داد و ما نيز بخاطر  خدا تحمل  مي كنيم  امروز  با يكي  از بچه ها   به داخل  شهر رفتم  و چند عكس  از مسجد وفو  و اسكله و ديگر جاهاي  ديدني گرفتم  ديگر  ساعت   به نزديكيهاي  شب  رسيده  و چشمهاي  ديگر كلملات  را نمي بيند  و بايد  بلند  شوم  و خودم  را براي  رفتن  به خط  آماده كنم  

بسمه تعالي  
با سلام و درود   به پيشگاه  مقدس  ولي عصر  حجت  بن الحسن  عسگري  كه فردا مصادف است   با ميلاد  پر سعادت  آن يگانه  منجي عالم بشريت  مهدي  قائم (عج9  لحظظه اغي  بفكر  فرو رفتم  و بياد  جشنهاي كه به اين مناسبت  در اليگودرز  بر گزار  مي شد  افتادم  و صحنهه جشن  در  خيابان  آيت اله  طالقاني  در نظرم مجسم  شد  ساعت 8 صبح  بود  خبر شدم و جون يك حلقه فيلم  تهيه كرده  بودم  گفتم  كه  بهتر است  به آنسوي  آب قبروم  و با حميد  و مجيد  براي گرفتن  عكس  به داخل  شهر فاو  برگرديم  حميد قبول  كرد و مجيد  چون كار داشت  نتوانست  به آن  طرف  بيايد  بعد از  گرفتن  عكس   به مقر برگشتم  و قرارشد  كه حميد  هم امشب  تا نزديكيهاي  خط همراه  ما بيايد  نزديكيهاي  مغرب است  و بايد  آماده  شويم   براي رفت  به pcpo

بسمه تعالي
 بنام آنكه  هستي را زد و بنام آنكه  هستي  ما در دست  اوست  امروز به علت  اينكه  هم صحبتي  نداشتم  با حميد   به آنسوي  آب  رفتم   بعد از  نهار بخواب رفتم  و خواب  عجيبي  ديدم  كه نمي دانم  تعبيرش  چيست چون هادي و عبدالله  جدا شدم  و براي رفتن   به خط   به مقر  خودمان  برگشتم  چون امروز  جمعه  است  و برنامه  عصرجمعه  را ديو  بسيار جالب   بود داخل آمبو لانس  رفتم  ودبرنامه  عصر  جمعه  راديو  را گوش  كردم  ساعت 10 شب بود  كه به خط  مقدم  رسيديم  و بچه هاي  مهندسي  رزمي  مشغول   به جاده  سازي  شدند ساعت 1 نصف شب  بود كه صداي  بچه ها بلند  شد و راننده آموبولانس   را راننده آمبو لانس به سرعت به طرف آمبو لانس رفتم  و راننده  بلدزر  را كه  از چند ناحيه  مجروح  شده بود  داخل آمبو لانس  گذاشتند  و بطرف  اوژانس  حركت  كردم  عربي از بستري  مجروح  رباره  به خط برگشتم  و بعد از  چند ساعتي  با بچه ها  به  سنگر برگشتم

بسمه تعالي
 بنمام خداي  كه آب  اروند  رود را  رام ساخت  و دشمن  را كور  كرد تا  تابسيجيان  جان بركف  بر دشمن  زبون يورش  بردند  و حماسه هاي ديگر آفريندند  صبح  امروز بعد  از گرفتن درشي  به آن سوي  آب رفتم   و خوشبختانه  منو چهر   را ديدم   و همراه ايشانم   به ل-43- امام  علي رفتم   و نهار را   در خدمت   ايشان   بودم   و با چند  تا از بچه ها   هاي تهران  آشنا  شدم   كه خلي  بچه هاي   با معرفت  و خوبي   بودند بنام هاي  حسنوند و هوانيان  بعر از  نهار به مقر  برگشتيم   و با حميد  به آنسوي  آب رفتيم  و ساعت  8 شب   بود كه   با خميد   به سوي  dcpo حركت كرديم   ساعت  2 نصف  شببود  كه موج خمپاره  يكي  از بچه ها  را گرفت  و با حميد   او را  به اورژانس  آورديم   و به مقر  برگشتم  و سلام

 
بسمه تعالي  
 حجاب  چهره جان بي سواد غبار  تنم       خوش آن  دمي  كه  از اين چهره  بركنم
طبق  معمول  امروز  مانند  روزهاي  قبل   با حميد  آزادي   پس از  صرف  صبحانه  عازم   به آنسوي  آب  شديم   و نهار  را در خدمت   صادقي  و بچه  روماني  كه كه  از اهالي  كاشان  بنام  كاظمي  بود  صرف  كرديم  و نماز  جماعتي  هم  خوانديم  ساعت 5/5  بود كه  مقرر خودمان برگشتم   و با يكي   از بچها بنام  اسماعيل  به اورژانس  رفتم  كه ايشان  مي خواست  دندانش  را بكشد  موقعي  كه از اورژانس برگشتم  سري به برادر  فارس  كه يكي ارز بچه هاي  رحمت كش و خوب  اهواز  بود  زدم   بعد از  صرف  شام   و به سمت  خط حركت  كرديم  و چون  آتش  خيلي  سنگين   بود  يك  ساعتي  بيشتر  كار نكرديم  و به مقر  برگشتم

بسمه تعالي
 بنام خداوندي  كه جانم در دست   اوست  و بنام  خداوندي  كه  ياري كنند  رزمندگان   اسلام است
 چون  كار هررزمنده  اين است  كه روزها   به آنسوي  آب و شبها  بر گرديم  و نوشتن مكرر آن   در اين يادداشت زياد  جالب به نظر  نمي رسد  ولي چاره اي  نيست  بايد نوشت  امرئز  ساعت  8صبح  نيز به آنسوي آب  رفتم  اما بر خلاف هر روز  حميد  به مقر ما رفته بود  و احساس  تنهاي مي ركردم    روز را به هر  صورتي  كه بود تا  ساعت 5  در  اينطزف آب  گذارندم  و عازم   به فاو  شدم و خود  را براي  رفتن   به خط آماده   كردم  ساعت  8 شب  بود كه  خبر دادند  كه تامشب  كار نيست  و ما اين  خبر توسط يكي از برادران  بنام منوري  كه مسؤل  امداد بود   به من داده  شد منوري يكي  از بچه هاي  شجاع  و دوست  داشتني  بود كه  سالها  در جبهه  حضودر داشت  و ا زبچه هاي  خيلي خوب  رشت  بود  بعد از  اينكه   اين خبر  را شنيدم  تعجب كردم  و پيش خود گفتم  حتماً حمله اي  است  بعد از ساعتيي  صداي  شديد خمپاره  و توپها  از طرفين   شروع  شد  و منورهابيي عراقي  سراسر آسمان  را پر كرد  آري حمله  ديگ ربر خصم  زبون  آغاز شد  بود  پيش خود دعا  مي خواندم  و خيلي  دوست  مي داشتم  كه در اين  حمله شركت   مي داشتم   ساعت 11  بود كه   از  قرار گاه  خبر رسيد  و گفتند  كه  كوردها  براي زدن  موشك ضد هواي خود را  آماه كنند  و براي زدن  سكوي پرتاب  موشك   به طرف  اسكله  حركت  كديم  چون پلي   بر روي  اروند  زده بودند   و براي  اينكه  هواپيماهاي  مهاجم  نتوانند آنرا  بزنند  سكوي  پرتاب  موشك  لازم  داشتند كه تا  نزديكيهاي  صبح طول كشيد

بسمه تعالي
خداوندا  ما را به  راه راست  هدايت  كن
ساعت  8 صبح  از خواب  كه بر خاستم  براي گرفتن  مرخصي   يك روز   به مسؤ لين  مراجع كردم  بعد از  موافقت   به مقر حميد  رفتم  و همراه  ايشان براي  تلفنزدن   به اهواز  حركت  كرديم  و تلفني  به خانه  خودمان  و خانه جواد  رشيدي  زدم  و از سلامتي  آنها اطلاع  پيدا كردم  بعد از خوردن  نهار براي  استراحت   به پارك كنار  كاروان  رفتم  ساعت  3 بعد از  ظهر  بعد از  گرفتن  يك دوش  و خواندن  نماز   به استراحتگاه   رزمندگان  رفتم  و مواجه با عده كثيري  از روحانيون  كه به جبهه اعزام  شده بودند  شديم  كه براي خوابيدن   به آنجا  آمده بودند  و ما نيز   شب را در خدمت  آنها بوديم
 

بسمه تعالي
خدايا من شمعم  مي سوزم  تا راه  را روشن  كنم  فقط از  تو مي خواهم  كه وجودم   مرا تباه  نكني  و اجازه  دهي  تا آخر بسوزم  و خاكستري  از  وجودم  باقي بماند صبح كه از خواب بيدار شدم  و صبحانه را در كنار برادران روحاني صرف نموديم  و به گشت  زني داخل  شهر اهواز  پرداختيم  و اين  تفريح  تا ساعت  11 صبح   به درازا كشيد  و به سمت  مقر براه  افتاديم  و چون  ماشين  پيدا نمي شد  با مكافات بسيار  زياد  خود را  به مقر  رسانديم  بعداز  صرف  نهار  به آنسوي  آب رفتم و چون  ماه تا ساعت  2  نصف  شب  بالا نيامده  از رفتن  به خط  منصرف  شديم
بسمه تعالي  خدايا من  دلسو خته ام از دنيا  وارسته ام  از همه  چيز  خود  دست  شسته ام ديگر  از كسي  و چيزي  بيمي ندارم  من مي سوزم  تا زراه  حق  را روشن  كنم  و همه  قيود بنده ها  را بريده ام  كه آزادانه  در معركه  حيات جولان  دهم صبح بعد از  خوردن صبحانه  و بعد از كمي جرو بحث   با مسؤل  امداد  كه اعتراض  داشتند  ازرفتن  من به آنسوي  آب خلاصه  ما بزورشديم راهي  آنسوي  آب  و نهار  را در خدمت آقاي آزادي  و ضامني  صرف نمودم  و دوباره   به مقر  خودمان  برگشتم  و با بچه هاي  امداد  كه تازه  آمده  بودند  و بچه  هاي با حال و خوبي  بودند   بنامهاي  محمودمحمودي  و نجفي اعتمادي  تا ساعت  8 شب  را به  الافي گذارنديم  و براي  اقامه نماز  و  دعاي كميل  به مسجد رفتيم  بعد از نماز  و دعا  مسؤل  محور  كه  فردي  خيلي زرنگ و شجاعي  بنام  حاجي پور  بود گفت  امشب   به علت  اينكه  ماه  دير بالاخره  آمد ساعت 12 شب يه سمت  خط  حركت  خواهيم  كرد   ما هم  از اين  فرصت  استفده و چند ساعتي  را خوابيديم  و به سمت  خط حركت  كديم  و در جاي كه dcpoنام داشت  مانديم  تا اينكه  هوا كمي  روشن  شد  ولي  با اينحال  هم  هيچ  جلوي  خودمان  را نمي ديدم  و تا  ساعت  5 صبح  در خط كار  كردم  و بعد  از  اتمام  كار  به مقر برگشتيم

بسمه تعالي
ولا تحسبن الذين  قتلو  في سبيل  به امواتا  بل احياء عند ربهم  يرزقون
بار ديگر  عزيزي  از ميان  ما رفت  كسي كه تقوي و راستي  او بر روي  زبانها  بود كيسي  كه از خيلي  وقتها پيش  او را مي شناختم  خبر شهادت  برادر صحبت اله زارع  عصر  امروز مانند پتكي  تمام  و جودم  را لرزندان  و افسوس  خوردم  از اينكه  اينگونه  عزيزان  مگر با شهادتشان  پيام خود  رابه  مردم  برسانند  ساعت 8  صبح  صبحانه را  به اتفاق  برادران  ناز جديد  صرف نمودم  و چون  از خستگي  ديشب  خيلي كسل بودم  دائماً  بخواب  مي رفتم   بعد از  ظهر  دوباره  هوس  رفتن   به آنسوي  آب راكردم  و عازم  آندست  شدم  و به آقاي ضامني  بر خورد كردم  و بعد از  احوالپرسي  خبر شهادت  برادر  زارع  را ايشان  گفتند  كه بسيار  تأسف بار بود

بسمه تعالي  
 اي خداي  آزمايشهاي  سخت  اي پروردگار  قلبهاي  سوزان  و روحهاي  لطيف  در آنروز  كه اميدم  از همه  جا و همه  كس قطع شده  بود تنها  بود  كه به من  اميد  ددي  تنها  تو بودي  كه دست  مرا گرفتي  و از ميان گودالهاي نابود كنند ه بيرون كشيدي  تنها تو بودي  كه مرا در  ميان  طوفانهاي  بيرحم  حوادث نگاهباني كردي
صبح  بعد از خوردن  صبحانه  چون مقر 21-21  مي خواست  جابجا  شود   به كمك  بچه ها  بر خاستم  و ساعت  1 بعد از ظهر  بود كه  بهمن علي بخشي  و منصور  توكلي  با برادر  صادقي  از اليگودرز آمده بودند و از ديدن آنها  خوشحال  شدم  عصر كه  شد   به فاو  بر گشتم  و چون  شب نوبت  يكي ديگر  از بچه ها  بود امشب  را در مقر   به استراحت  پرداختم

بسمه تعالي
 خداوندا  بارالها  از تو مي خواهم  كه دست  مرا بگيري  و از ميان  سنگلاخهاي  خود خواهي  و كوته  نظري  و مصلحت  طلبي  و غرور  و تعصب  بيرون  بكشي  و مرا   به راهي  كه مورد  رضايت  توست  هدايت  كني  صبح   بعد از خواندن نماز  و مقداري ورزش   به طرف  حمام  حركت  كردم  و به  حمام  تازه ساز ستاد  كربلا كه حمانم  بسيار جالبي بود  رفتم  و خوشبختانه  حمام بسيار  داغ  و دلچسبي  بود  و صبحانه  را در  صلواتي  صرف كردم  در همين موقع  بود كه  يكي اسمم را  صدا زد  تعجب  كردم  كه اينجا آشناي نداشتم  كمي اينطرف و آنطرف  كردم و چشمم   به آقاي ابراهيم بخشي  خورد  بعد از سلام  و عليك  آدرسش  را كه  در قرار گاه  اوح  بود گرفتم  و به مقر برگشتم  ساعت 2  بعد از ظهر  كه بچه ها  از خواب  بيدارم  كردند  گفتند  همشهريهايت آمده اند   از خواب  كه بلند شدم  حميد  و مجيد  و منصثور  و بهمن  را ديدم  كه جهت  عكس  گرفتن   به آنسوي  آب آمده  بودند  بعد از  گرفتن  عكس  سري هم   به ابراهيم  امدبخشي  ردسم و آنها  را تا اسكله  رساندم  و خودم   به مقر برگشتم  ساعت  6 غروب بود كه به سمت  خط حر كت  حركت  كرديم  و چون  هوا خيلي  تاريك  بود  تا ساعت  9 بيشتر  نتوانستم  كار كنيم  و به مقر برگشتيم

بسمه تعالي  
خدايا  پروردگارا  آرزوهايم  را در دلم  خشك  كنو خوف  مرگ  را از من بگير  و لذت شهادت  را به من  بده  
ساعت  8 صبح  بعد از  خوردن  صبحانه   به اتفتق  منوري  و نجفي  اعتمادي  محمودي  براي استراحت   به مقر  21 -21  كه در آنسوي  آب بود  رفتيم  و پنج شنبه 65/2//18  را در آنجا بوديم چندي روز ي حوصله نوشتن  را نداشتم  پس از 65/2/19 دوباره  مي نويسم
افسوس كه بي دريغ مي بايدرفت                 بي مونس  بي عزيز  بايد رفت
با دست تهي  در ين جهان  آمده ايم                    باز هم  به همين  طريق بايد  رفت
نميدانم  چرا قلبم  گرديده بي قرار  امشب                 عجل گويا كه شدهر لحظه بهرم انتظار  امشب
الا اي  مادر ندارم چرا هستي مكار امشب                       تو حق  داري  بنالي  گر برايم  زار زار  امشب
 كه محمودي  جوان  را مي برند  با لاي  دار امشب
بجاي رفت  دامادي  به دست  و پاي شد زنجيرم            بجاي خنده  و شادي  برون شده آه شيگرم
برو اي مدعي شادي مكن  با اين  همه  شيرم         كه پيش  چشم بد خواهان  همي مرداند  مي ميرم
چون حسن وار  روم  دار امشب           همان  دنياي  دون  پرو برايم  بود زنداني
بهر جا  پا نهادم  پايم دام  شيطاني                   نشانم  بر ندارم لا له هاي داغ  دار  است
 امروز  اولين روز ماه مبارك  رمضان است  و بچه همگي  سعي مي كنند  كه   از دروغ  و تهمت  و غيبت دوري كنند  ساعت 11  صبح بود  كه حميد   به پيش  اينجانب  آمد ولي چون  خيلي  خسته بودم  پذيراي  درست  حسابي  از ايشان  به عمل  نياوردم  و بزودي  و بدون خداحافظي  رفت  و از رفتار خودم  زياد  خوشم  نيامد  ظهر  كه شد  موقع  نهار  اصلاً  دوست  نمي داشتم  غذا بخورم  چون  خيليها  روزه هستند  و خوردن  نهار   در اين  ماه  اصلواً  دلچسب  نيست نزديكيهاي غروب  كه شد  به ما اطلاع  دادند   براي  ساعت  10  شب آماده  شديم   بعداز  نگاه  كردن نصفي  از فيلم سينمائي عيسي بن مريم   به اتفاق  بچه ها به طرف  خط حركت  كرديبم نصفه هاي راه  بوديم كه  كه  با چراغهاي خاموش  حركت مي كردم و هوا  هم  خيلي تاريك  بود منوري محكم  به پشت آمبولانس خورد  و بطوري كه  سرم به فرمان خورد  و هنوز كه هنوز  است  سرم از درد ديشب  تير مي كشد خلاصه  بعد از مدتي كار كردن  در خط  كه آتش  هم بسيار  شديد بود  صداي بچه ها  بلند شد  كه راننده آمبو لانس  را مي طلبيدند  خيلي  زود از جا بر خاستم  واز مشاهده  برادر  منوري كه بر روي برانكار خوابيده بود يكبار  جا خوردم  و سر برانكار  را گرفتم   تا به آمبو لانس  رسيديم  ولي اين  مرد خدا  حاضر نمي شد  كه  در پشت آمبو لانس بخوابد  و در حالي  كه تركش   به سينه و چند جايش  خورد  بود  و از شدت  درد به خود مي پيچيد  ولي دائماً  سعي  مي كرد  كه به بچه ها روحيه  بخشد  خلاصه  امداد   به اورژانس رساندم  و به خط  برگشتم  ديگر نزديكيهاي  صبح شده بود  و بچه ها  در حال برگشت بودند

بسمه تعالي
حال از خط  بر گشتيم  و ساعت  6 صبح    است  در حاكي  كه چشمهايم  از شدت  خواب سوزش  دارد ولي نميدانم  چرا فكرم  متشوش   است  و خوابم  نمي برد  تصيم  گرفتم  كه بين بچه ها    در آنسوي آب  بروم  و هنگامي  كه  به آنجا  رسيديم  آنها عازم   به فاو  براي  گرفتن عكس  بودند  و به اتفاق  آنها به فاو   بر گشتم و ده حلقه اي  فيلم  را با آنها  گرفتم  و از اينكه  منو چهر  گودرزي  نامه اي   از اليگودرز  برايم آورده خيلي خوشحالي  بودم  شب را  در فاو  خوابيدم  و قصدم  بر اين بود  كه فرداي  آن پاياني بگيرم

بسمه تعالي
دوباره  بعد از مدت نزديكبه 27 روز موقع  خداحافظي رسيده  خدايا  چقدر  روزگار  سريع مي گذرد  انگار همين ديروز بود  بود كه  با مجيد   به سمت اهواز  حركت  كرديم  و در يك چشم به هم زدن مدت ماموريت پايان يافت

بسمه تعالي
 به نام آن خداي كه جانم در دست اوست
ساعت 9 صبح  بود كم كم  ود  را آماده  براي حركت  مي كردم  و كمي  دست  پاچه  شده بودم چون وقتي نمانده بود  بي اختييار  چند بار  از اين طف  اطاق به آن طرف  اطاق  رفتم  فكر مي كنم  آخرين وداع  را به همه كس و همه چيز تا حتي  با كليه  اطاقها  مادرم  را يك لحظه  مشاهده  كردم  كه چون  كوه  استوار  ايستاده  بود  و كوچكترين  ناراحتي  به خود راه  نمي داد  چند بار  سوال  كردم  كه آيا فلان  چيز آيا زير پوش  حوله  و غيره  كه مادرم   با تاملي  كلمه آري   را برزبان جاري مي كرد  بعد از  سم سم  كردن  كفشهايم را پوشيدم  و مادرم  را ديدم  كه چادرش را بر  سر مي كند  هان پس تو  ديگر كجا  مي آي و با همان  صبر و حوصله هميشگي گفت منهم مي آيم  تا  بسيج  بعد دست مسعود كوچو لو را گرفت  و پست سر ما به  راه افتاد به دكان كه رسيديم با دربهاي قفل زد  دكان روبرور  شدم  كمي ناراحت  شدم  و به مادرم گفتم  حال پدرم  دكان نيست  تو بجاي  من از ايشان خداحافظي  بگير  و بعد  بطرف  بسيج  حركت  كرديم و چون  ماشين هنوز  آماده نشده بود  از مادرم  خواهش كردم  كه به خانه  بر گردد  اول قبول  نمي كرد و بعد از  چند خواهش  ازجانب  من قبول  كرد   كه بر گردد  و شروع  كرد به خواندن  آية الكرسي  همان خيري  را كه منتظرآن  بودم  و چون  هميشه  در بدرقه  اين آيه را قرائت مي كرد  وزير لب در حالي كه  از اين دورشدن مي گفت  خدا حافظتان  كند  خدايا چقدر اين  لحظات  اين لحظات  جدائي سريع گذشت  كه اصلاً  متوجه  ْنشدم و به ق5ول برادر  منوري  اين لحظات  عرفاني  است  و در يك چشم   بهم  زدن  خواهد گذشت  سوار  مي ني بوس  شدم  و ماشين  در شرف  حركت بود كه يكي  از بچه  ها گفت  محمودي محمودي  پدرت آمده خيلي سريع  از ماشين  پايين آمدم   و بطرف  پرد رفتم  و با  چهره معصومش  بر خورد كردم  كه با صداي  آرام  گفت  مي خواهي  بروي  گفتم  بله  و انشاء الله  بزودي  بر خواهم گشت  و صورت  يكديگر  را بوسيديم  و خداحافظي  كرديم

  • 1686960KAKA001
    1686960kakc001