مقام معظم رهبری: تكریم شهیدان به آن است كه این ملت هرگز در برابر سلطه گران مستكبر سرخم نکند . یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد.
تاریخ تولد: 1344
محل تولد: بروجرد
مقطع تحصیلی:
تاریخ شهادت:
محل شهادت:
نحوه شهادت: بمباران هوایی شهر بروجرد