مقام معظم رهبری: تكریم شهیدان به آن است كه این ملت هرگز در برابر سلطه گران مستكبر سرخم نکند . یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد.
تاریخ تولد: 1343
محل تولد: ازنا
نام دانشگاه:
مقطع تحصیلی:
تاریخ شهادت:
محل شهادت:
نحوه شهادت: جبهه

خاطرات شهيد امير فريدوني
 روزي امير در حال آمدن به خانه هست كه ناگهان مي بيند و زن همسايه كه  داد مي زند و كمك مي خواهد امير با عجله بدون نگاهبه اين زن مي رود و مي بيند وزير زمين و اين زن آتش گرفته است و البته با گاز امير مي ورد و داخل زير زمين و اتش و با هز اران دست خاموش مي كند و هرچه زن همسايه مي گريد و امير آتشفشان را خبر مي كند و لي امير مي گويد دير مي وشد و خانه تو از بين مي ورد و خلاصه خود شاتش را خاموش مي كند و جان خود ر ا  در اين موقع به خطر مي اندازد و لي سرنوشت و د رانجا نوبد و زيرا سرنوشتي بالاتر از ان را داشت و امير مخلص متدين و شهامت و نجابت و خود را در همه جا حفظ مي كرد و يادم خيلي به نماز اهميت ميداد و د رنماز خواندن از خود بي خود مي شود و اشك ريزان از خدائوند التماس شهادت مي نمود و در دعاهايش شجاعت و از امام حسني را مي طلبيد و هر موقع نام حسين به ميان مي امد و اشك مي رخت و كه گويي سيل امد و همسايه به اين شخص اعتماد داشتند و كه هرموقع جايي مي رفتند و كليد را به امير ميدادند و آنها بسيار بسيار از دست امير راضي بودند و زيرا امير ان طور كه بايد حق مسائل را ادا كند وادامي كرد وسلام