مقام معظم رهبری: تكریم شهیدان به آن است كه این ملت هرگز در برابر سلطه گران مستكبر سرخم نکند . یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد.
تاریخ تولد: 1341
محل تولد: الیگودرز
مقطع تحصیلی:
تاریخ شهادت:
محل شهادت:
نحوه شهادت: جبهه

شعاراصلی نه شرقی نه غربی را هرگزفراموش نکنید مسئله بد حجابی را کاملا قاطعانه برخورد نمائید ونگذارید افراد بدحجاب درجامعه اسلامی ما راهی برای خود باز کنند.

خاطره ای ازشهید محمد حسن احمدی از زبان همسر شهید
چند ماهی بود که ازشهید خبرنداشتیم همه نگران او بودیم تا اینکه بعدازسه ماه اوبه خانه آمد وقتی که آمد همه ازاو پرسیدنداین همه وقت کجا بودی ولی او گفت اگربگویم معنویتش می رود وقتی مادرم ازاو پرسید چرااین قدربه جبهه می روی که که نگران شماشوند گفت درزمان امام حسین هم همه این حرفهارا می گفتند ومی رفتند به امید اینکه یک نفردیگرجای او رابگیرد وسرانجام بااین طرزفکر بود که امام حسین تنهاماند وسرانجام آن واقعه پیش آمد الان هم همین طوراست آن زمان امام حسین بودحال هم امام خمینی است چگونه اورا تنها بگذاریم وبه فکرخود باشیم مگرامام مارا راهنمایی نمی کند پس چرا اطاعتش نکنیم آن وقت قیامت چگونه جواب بدهیم اگربگویم راهنمانداشتیم دروغ است اگربگویم زن وبچه داشتیم می گویندزن وبچه جای خودش را دارد وجهادواسلام هم جای خودش وقتی که او این جواب را داد هیچ کدام حرفی نزدیم آن روز به شب رسید شب که شد خیلی اصرار کردیم تابگوید کجا بوده وچه کرده است بالاخره گفت ماوچند تاازبچه ها برای شناسایی رفته بودیم تااطلاعات لازم را برای عملیات حلبچه بیاوریم ماآذوقه به مقدارکمی به امیداینکه برمی گردیم برداشتیم یکی دو روزدرراه بودیم هرچه جلوتررفتیم راه برایمان غریبترمی شد بعد ازچند روزپیاده روی فهمیدم که راهمان را گم کردیم وهمین طورسرگردان دربیابان بودیم وفقط به خدا تکیه وتوکل کردیم این درحالی بود که آذوقه درحال تمام شدن بود وفقط یک بسته بسکویت برایمان باقی مانده وچند قطره آب بخوریم مامجبور بودیم روزی فقط یک ذره بسکویت وچند قطره آب بخوریم تابدون آذوقه نمانیم جلوتر رفتیم به میدان مین رسیدیم همگی بااحتیاط گذشتیم ولی یکی ازدوستان پایش به یکی ازمین هاخوردومنفجرشد خیلی حالش بدبود ماهم خودمان شدیم دکتردستمال خیس می کردیم ودردهانش می گذاشتیم تاخنک شود خیلی حالش بد بود پایش را محکم بستیم وبه هرترتیبی بود خودمان را به خاک عراق رساندیم آنجاآنها زنها وبچه های خودشان را هم اذیت می کردند وقتی زنهامارا دیدند باخوشحالی فریاد زدند ایرانی ………وما به سربازان حمله کردیم وتعدادی اسیر گرفتیم درآن موقع که یکی ازعراقیهاخیلی هول شده بود گفت اشهد ان لا اله الله واشهد ان محمد رسول الله واشهد ان خمینی روح الله وهمین را که گفت همه زدیم زیرخنده بهر حال ماموریت به خوبی انجام شد واطلاعات لازم را رساندیم ودوستمان حالش خوب شد بعد گفت می بینی چقدر برای پیروزی این جنگ بچه هارنج وزحمت کشیدند پس حد اقل برای تشکرازآنهاهم که شده هرپنج شنبه برای تجدید پیمان باشهدا به گلزاربروید وبه خانواده های شهدا احترام بگذاریدوهمیشه بچه هارا طوری تربیت کنید که پیروراه فاطمه زهرا (ع) باشند وهمیشه مدافع دین اسلام باشند ومن سری به عنوان رضایت تکان دادم.

  • 1024296kak001
    1024296KAKA001