مقام معظم رهبری: تكریم شهیدان به آن است كه این ملت هرگز در برابر سلطه گران مستكبر سرخم نکند . یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد.
تاریخ تولد: 1346
محل تولد: تهران
نام دانشگاه:
مقطع تحصیلی:
تاریخ شهادت:
محل شهادت:
نحوه شهادت: جبهه

فرازي از وصيت نامه شهيد:
انسان بايد باكسي رفت وآمد كند ،كه از نظر ديانت بالاتر باشد.امام خميني(ره) نايب امام زمان(عج)است، هركس ازاودست بردارد دين ندارد.

خاطره هايي از والدين شهيد محمد حسين جوكار:

پدر: شب در خواب ديدم كه درخت سيبي كه درحياط داشتيم بريدند با خود گفتم پسرم شهيد شده. دردوران تحصيلي نمونه بود وهمه ازهوش واستعدادش تعجب مي كردند.
 
مادر: وقتي به ايشان مي گوفتيم ازدواج كن مي گفت: شما در چه فكري هستيد و من در چه فكري ، زندگي در اين دنيا هيچ ارزشي ندارد حوري هاي بهشتي مال من است و فقط شما دعا كنيد من شهيد بشوم. يك روز نمازش قضا نمي شد و هرگاه  مي آمد مرخصي فقط روزه مي گرفت. دردانشگاه علاوه برتحصيل هركاري مي كرد ( نگهباني – نظافت و……) هيچ گاه از گل نازكتربه ما نمي گفت وهرچه  مي گوفتيم بدون چون وچرا گوش مي داد. هميشه مي گفت انسان بايد با كسي رفت وآمد كند كه ازلحاظ اخلاق و ديانت  بالاتر باشد و بسيار نظر بلند باشد. در جلسات قرآن هميشه پيشتاز بود و نيزعاشق امام خميني « ره» بود. وي  مي گفت پدرجان ايشان نائب امام زمان عليه السلام است و هر كسي از دلت بر دارد دين ندارد. وي مي فرمود ظهورآقا امام زمان عليه السلام نزديك است لحظه آخر كه مي خواست برود به ما گفت كه ديگر باز نمي گردم آرزويش شهادت بود وقتي مانع مي شديم مي فرمود اگر زنجيرم كنيد نمي روم امااگريك نفرهم باقي بماند بايد به خاطرحرف حضرت امام برود جان بدهد و شخصيت اين سيد را خالي نگذارد. يك شب خيلي براي پسرم ناراحت بودم كه درخواب ديدم درهمان مسجدي كه خدمت مي كردم جمعيت زيادي نشسته بود ناگهان پسرم راديدم كه آمد وگفت پدرجان چرا ناراحتي آن  منبر زيبا و نوراني را مي بيني آقا امام حسين است هميشه برايشان صحبت مي كند پس شما  ناراحت نباش مگر شهدا مردن دارند؟ هر جا از من صحبت كني من آنجا حاضرم.
 
مادر : لباسهايش را كه آوردند مادرش برد« به فقرا ندادند» شبي آمد به خوابم و گفت مادرجان سردم است گفتم لباسهاي فلاني هست گفت نه لباسهاي خودم را مي خواهم فهميدم كه مي خوهد لباسهايش رابه فقرا بدهم.

  • 1200554KAKA001