مقام معظم رهبری: تكریم شهیدان به آن است كه این ملت هرگز در برابر سلطه گران مستكبر سرخم نکند . یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد.
تاریخ تولد: 1343
محل تولد: کوهدشت
نام دانشگاه:
مقطع تحصیلی:
تاریخ شهادت:
محل شهادت:
نحوه شهادت: جبهه

وصيتهاي معنوي من همان وصيتهائيست كه هزاران تن از من كرده اند پس اگر دلي بوده كه پذيرا شود به همانها عمل كند والا مني كه در زندگي بسيار گفته ام « ستر بروج »ديگر كلامي نخواهم گفت

  • 1502119kakc001