مقام معظم رهبری: تكریم شهیدان به آن است كه این ملت هرگز در برابر سلطه گران مستكبر سرخم نکند . یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد.
تاریخ تولد: 1343
محل تولد: پلدختر
نام دانشگاه:
مقطع تحصیلی:
تاریخ شهادت:
محل شهادت:
نحوه شهادت: جبهه

وصيت نامه شهيد محمد برمال :
پدر و مادر و سلام و بر شما  و كه با تربيت و در ست فرزندان و تقديم و ان به اسلام  و باعث شديد و كه در روز قيامت و شرمنده و امام حسين و زينب الله نوشيد و به همين دليل به شما  نويد ميدهم و كه انها در ورز قيامت واز شما  شفاعت خواهند نمد و من دوست دارم و هنگام و شهادت سر از بدنم و جدا شود و تا شرمنده و امام حسين  نشوم و ضمنا و همين طور هم شد و زمان شهادت و با اصابت و گلوله به گردنش سر از بدنش جدا شد و هنگام رفتن بدون سر بود

 

فرازي از وصیتنامه شهيد :
ملت قهرمان ايران همان طور كه عيان مي بينند ، هر روز كه از انقلاب ما    مي گذرد ابرقدرتهاي جهانخوار براي ما توطئه اي جديد مي آفرينند و هر روز كه مي گذرد فشار هاي خود را زيادتر مي كنند تا شايد بتوانند انقلاب ما را از مسير اصلي خود منحرف و به هر نحوي كه شده ما را به زير بار خود بكشانند . اما شما ملت سرافراز و مقاوم ايران زمين بايستي همانند كوه استوار باشيد و با ارادة قوي و ايمان به يزدان مثل سنگ مقاومت كنيد و لبه هاي تيغ ابرقدرتها را خرد نمائيد.

نامه شهيد محمد برمال :
از دست داده ايد و نگران و نباشيد واميدوارم و كه صبر كنيد و از خداوند نيز طلب و قبول خون و در درگاه او را بنمايند و پد رومادر عزيزم و من در زندگي كوتاه خود همراه و باعث  نيست و بوده ام و هيچ وقت و فرصت و خدمت و جبران و خدمات  شمارا  پيدا نكرده م و پد رمن چقدر رنج كشديند و لي خون من كه از خون اصحاب حسين و هز ارن شهيد كه  كه بهتر نيست و پد رو مارد از اينكه و نتوانستم و جبران و زحمات و شما بنمايم و پد رعزيزم دوست داشتم و دراخرين لحظات زندگي در حين جان دادن و بر بالينم و انسان مردن و ز جان و كندن و مرا مي ديدي و دوست داشتم و د رلحظاتي كه در خون خود بر بالاي سرم بر بالينم
 بودي و سر مرا در بغل مي گرفتي و شهادتين و را براي فرزندت مي خواندي  ياد حسني و علي اكبر و عيل اصغر گريه مي كردي و به ياد انان  سر گواري مي نمودي

 

 

 

 

شعر شهيد  محمد برمال :

 دلير مردان ل ر
 بپا خيزيد
 تا اخريهن نفس
 با كفر بتيزيد
 توني لر دلي ر
 تو مرد جنگي
در حمله به بعثيان
 همچون پلنگي
 مسلحي
 به بانك الله اكبر
 كه كند گوش
 بعثيان را كو
 دلير مردي از
 تبار لرستان
 پاد رعرصه ميدان بنهاد
 بود رهبر ت روح
 خدا خميني
 آرزويت آزادي
 كربلاي حسيني
 تو فرزند
 تير و تفنگي
 در حمله ب رعدو و چون
 شير و پلنگي
 باش پاك
 رحميم قسم
 درمبارزه با كفر
 ننشينم كلام
 قسم به خون
 مطهر محمودند
 كنيم شاه حسين
 را در بند
 مومني به خون
 پاكت قسم
 در رهت من
 س رو جان دهم
 به ارواح شهداي پلدختر
 به صدام چنان
 سيلي زنيم تا شود كر
 به ارواح شهداي شقايق
 كه خونشان كرده ها
 رابر دشمنان فايق
 به ارواح شهداي
 كوي فلسطين
 گيريم قفشان
 زا  دشمن بي دين

  • 1115360kak001
    1115360kak002
    1115360kak003
    1115360kak004
  • 1115360kak005