مقام معظم رهبری: تكریم شهیدان به آن است كه این ملت هرگز در برابر سلطه گران مستكبر سرخم نکند . یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد.
تاریخ تولد: 1341
محل تولد: بروجرد
نام دانشگاه:
مقطع تحصیلی:
تاریخ شهادت:
محل شهادت:
نحوه شهادت: جبهه

خاطرات شهيد مصطفي نوروزيانت از همسايه شهيد

در يكي از سالهاي 1363 و 64 نزديك ظهر به مغازه پدرش سري زد و از انجا به مغازه ما آمد  و با  پدرم هم صحبت شد و تاموقع اذان ظهر كه از راديو قرآئت  رو  پخش شده و مصطفي از روي صندلي  بلند شد و از پدرم اجازه رفتن گرفت و بنده به او گفتم و آقا مصطفي بفرما و بنشين و شما تازه آمديد  و كجا او در جواب گفت و مي خاهم به مسجد برسم و از پدرم خداحافظي كرد و گفت و يادم هست و هر موقع كه مي امد و قت اذان مي شد و هركجا كه بود خودش را را به  و مسجد مي رساند و پدرش مغازهع يك رزو به بنده گفت و مصطفي هر موقع كه مي امد و داخل مغازه اگر زني مي امد و مي خواست چيزي بخرد و اين پسر يا سرش را پايين مي انداخت و يا صورتش را زا مشتري بر مي گردانيد و نگاه به اجناس مغازه  مي كرد و تا مشتري برود

شعر شهيد مصطفي نوروزيان

 تاقطره خوني مي چكد از پيكرم
 سرباز اسلامم امام خميني رهبرم
 عشق خدا شور حسين بر سرم سرباز اسلامم و خميني رهبرم
 سرباز اسلامم و ز حق آزاده ام
 من دست بعث با خميني داده ام
 خون شير مادر بر كف بنهادم
 سربازم اسلامم وخميني رهبرم

  • 1799051kakc001