مقام معظم رهبری: تكریم شهیدان به آن است كه این ملت هرگز در برابر سلطه گران مستكبر سرخم نکند . یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد.
تاریخ تولد: 1344
محل تولد: خرم آباد
نام دانشگاه:
مقطع تحصیلی:
تاریخ شهادت:
محل شهادت:
نحوه شهادت: جبهه

بسم الله الر حمن الر حيم
و ما لكم لا تقا تلون في سبيل الله و المستضعفين من الر جا ل و النساء و الولدان الذين يقو لون ربنا اخر جنا من هذه القريته الظا لم اهلها وو اجعل لنا من لدنك وليا و اجعل من لدنك نصيرا
چرا در راه خدا جهاد نمي كنيد در صورتي كه جمعي مرد و زن و كو دك نا توان شما اسير ظلم كفا رند . آ‌نها دايم مي گويند بار خدايا ما را از اين شهري كه مردمش ستمكارند بيرون آ‌ور و از جا نب خود براي اين بيچا رگان  نگهدار و ياوري فرست
من بهترين دوستان خود را از دست داده ام و آ رزوي پيوستن به آنها را دارم. شهيد اردشير ملكشا هي (شب قبل از عمليات ) به خوابم آمده و در بين  بچه ها فقط مرا انتخاب كرده و مي دانم برايم جا تعيين نمو ده اند. دنيا مانند آبي صاف و زلال و مانند عسل شيرين است . به آن مشغول نشويد كه مانند زهر كشنده است . امت بايد وحدت كا مل  داشته باشند و اگر در انتخاب رهبري كو چكترين غفلتي بشود و اختلا ف صدر اسلام تكرا ر شود تيز ترين شمشيرها بر امت اسلام وارد خواهد آمد. دامن رو حانيت را گر فته و هر گز  از آنها جدا نشويد. در غير اين صورت به بيراهه رفته و هلاك مي شويد . امت بايد بداند كه ضد انقلاب امروز ديگر با لباس مشخصي به ميدان نمي آ‌يد بلكه با نگاه كر دن به سكوت و زمزمه صلح جويي كار خود را مي كند . اي مردم آگاه باشيد كه منا فقين بسيار زيركانه به اسلام شمشير مي زنند. اسلام از خون نشئت گر فته و با خون رشد كرده سعي كنيد تشنه نماند و با خون خود آن را سيراب كنيد كه اگر يك لحظه از خدمت به اسلام غفلت كنيد خيا نت كرده ايد . به اين كوههاي بلند بنگريد و به اين دشتهاي وسيع نظر افكنيد . اينها با خون شهدا پاك شده و ما مسئول اين همه خون ريخته شده هستيم و بدانيم كه مسئول هستيم و  سعي كنيم با عمل خود به اسلام و شهدا خدمت كنيم و طوري نشود با عمل خود پا روي خون شهدا بگذاريم . برادران عزيز دانشجو اگر بر گشتيد چندان كوشش كنيد كه اسلام مي خواهد و با كوشش شماست كه جامعه پيشرفت مي كند . معلمين عزيز شما هاديان جامعه هستيد  سعي كنيد خدمت نماييد . معلم بيسواد به درد جامعه نمي خورد و آن را به جهل و بيراهه مي كشاند از آن جايي كه حفظ هويت اسلامي  انقلابمان نيا زمند به حضور  دائم ، هوشيا رانه ، فدا كا رانه و آ گا هانه امت اسلامي ي باشد لذا از جوا نان و رزمند گان عزيزي كه تجر به جنگي و توا نايي نبرد در ميدانهاي رزم را دارند تقا ضا مندم كه به جبهه هاي جنگ حق عليه باطل بيا يند . اي سپا هيان اسلام اگر قدرت گر فتيد  مغرور نشويد كه مغلوب مي شويد از تمام دوستان و همكلاسيها تقا ضا دارم چنانچه حقي به گردن بنده حقير دارند به خاطر رضاي خدا مرا ببخشند
خدايا خدايا تا انقلاب مهدي خميني را نگهدار
والسلام
نظر علي دريكوند